Nabór do kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet.

Rozpoczynamy rekrutację na kolejny kurs samoobrony dla Pań.

3 kurs samoobrony

Wszystkie Panie, które są zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapisywanie się do dnia 10.03.2017 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Chojnicach lub w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej.

Zapraszamy do udziału w zajęciach.

REGULAMIN KURSU PRAKTYCZNEGO SAMOOBRONY DLA KOBIET
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kurs organizowany jest przez Straż Miejską w Chojnicach.
2. Kurs odbywa się we wtorki i czwartki od godz. 19.00 do 20.00 na sali w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach ul. Strzelecka 31.
3. Instruktorem   prowadzącym   kurs  jest  st. strażnik Dariusz Sturmowski posiadający uprawnienia Instruktora.
4. W zajęciach może uczestniczyć grupa do 20 osób. Pierwszeństwo mają mieszkanki Chojnic i osoby biorące udział po raz pierwszy w kursie organizowanym przez Straż Miejską w Chojnicach.
5. Celem prowadzonych zajęć jest:
– nauka właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach    zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,
 6. W zajęciach mogą brać udział osoby, które:
– ukończyły 18 rok życia,
– wypełniły formularz zgłoszenia, (do pobrania)
– wypełniły oświadczenie o udziale na własną odpowiedzialność w Kursie Samoobrony Dla Kobiet, (do pobrania)
– wypełniły oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. (do pobrania)

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Każda uczestniczka kursu zapoznaje się z regulaminem kursu.
2. W trakcie prowadzonych zajęć uczestniczki kursu mogą wykonywać ćwiczenia wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Każda uczestniczka kursu zobowiązana jest niezwłocznie informować prowadzącego zajęcia o kontuzjach albo urazach powstałych podczas zajęć.
4. Uczestniczka kursu zobowiązana jest informować instruktora o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku jeżeli częstotliwość wskazanego przez instruktora ćwiczenia, przekracza możliwości fizyczne kursantki ta powinna dostosować ich intensywność do własnych możliwości.
5. W trakcie zajęć zabrania się:
a) używania jakichkolwiek przedmiotów nie zaakceptowanych do ćwiczeń przez prowadzącego zajęcia,
b) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z zajęć.
6. Każda uczestniczka kursu jest zobowiązana posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
7. Każda uczestniczka bierze udział w kursie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
8. Uczestniczka może opuścić miejsce treningu po wcześniejszym poinformowaniu instruktora prowadzącego zajęcia.
9. Uczestniczka kursu musi dopasować swój ubiór do prowadzonych zajęć    (wygodna odzież sportowa, wygodne obuwie sportowe).

III.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów regulaminu przez uczestniczkę zajęć będzie skutkowało niedopuszczeniem jej do treningu albo usunięciem z zajęć.
2. Wszelkie koszty wynikające ze świadomego działania uczestniczki szkolenia, które skutkują zniszczeniem lub uszkodzeniem wyposażenia sali sportowej obciążają ją osobiście.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestniczek.