Prawo lokalne

Przepisy prawa lokalnego

Przepisy 2

 1. Uchwała Nr XLVI/515/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 2. Uchwała Nr XLVI/516/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów,
 3. Uchwała Nr XLVI/517/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. Uchwała Nr XXVII.289.12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
 5. Uchwała Nr XXVII.290.12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Uchwała Nr XXVII.291.12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. Uchwała Nr XXX.324.13  Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. Uchwała Nr XXXV/420/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnic,
 9. Uchwała Nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 10. Uchwała Nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 11. Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei MODRAK,
 12. Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
 13. Uchwała Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice,
 14. Uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. o utworzeniatargowisk na terenie miasta Chojnice,
 15. Uchwała Nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 16. Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień,
 17. Regulamin funkcjonowania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. dla mieszkańców miasta Chojnice,
 18. Regulaminu użytkowania skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarzedzenie NR 122/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22.10.2015 r.,
 19. Regulamin korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Chojnic z dnia 11.05.2016 r.