Strefa płatnego parkowania

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Chojnicach.

IMG_2418
Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Chojnicach reguluje Uchwała Nr XXV/272/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.


Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 za wyjątkiem świąt.

Rada Miejska uchwaliła dwie strefy, w których obowiązują różne stawki opłat za parkowanie pojazdu.

Parkomat Bazylika

I strefa obejmuje swym zasięgiem: ul. Bankową, ul. Cechową, ul. Gimnazjalną, ul. Kościuszki, Plac Kościelny, ul. Krętą, ul. Krótką, ul. Koszarową, ul. Młyńską, ul. Myśliboja, ul. Podmurną, ul. Pocztową na odcinku między ul. Spichrzową i  ul. Mickiewicza, ul. Podgórną, Stary Rynek, ul. Staroszkolną, ul. 31 Stycznia na odcinku od ul. Cechowej do ul. Szerokiej, parking przy ul. Spichrzowej, ul. Szewską, ul. Sukienników parking od ul. Krętej do ul. Kościuszki.

Opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdu w I strefie wynoszą:

a) 1,00 zł do pół godziny parkowania,

b) 2,00 zł do jednej godziny parkowania,

c) 2,40 zł za rozpoczętą drugą godzinę parkowania,

d) 2,60 zł za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania,

e) 2,00 zł za rozpoczętą czwartą godzinę parkowania i każdą następną;

stawki opłat w I strefie

Dla osób które często korzystają z I strefy płatnego parkowania możliwe jest wykupienie abonamentu upoważniającego do parkowania zarówno w I jak i II strefie.

Opłaty abonamentowe w I strefie wynoszą:

a) 100 zł za 1 miesiąc,

b) 300 zł za 6 miesięcy,

c) 500 zł za 12 miesięcy.

Są to abonamenty tzw. na okaziciela, czyli nie są przypisane do konkretnego pojazdu.

IMG_2410

II strefa obejmuje swym zasięgiem: ul. Mickiewicza do ul. Okrężnej wraz z parkingiem, ul. Pocztową między ul. Spichrzową i ul. Nowe Miasto z parkingiem, Plac Jagielloński, ul. Nowe Miasto, ul. Okrężną, Plac Emsdetten, ul. Strzelecką na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego, ul. Szpitalną, parking na Placu Piastowskim, ul. Jeziorną.

Opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdu w II strefie wynoszą:

a) 0,50 zł do pół godziny parkowania,

b) 1,00 zł do jednej godziny parkowania,

c) 1,20 zł za rozpoczętą drugą godzinę parkowania,

d) 1,40 zł za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania,

e) 1,00 zł za rozpoczętą czwartą godzinę parkowania i każdą następną

stawki opłat w II strefie

Opłaty abonamentowe w II strefie wynoszą:

a) 50 zł za 1 miesiąc,

b) 100 zł za 6 miesięcy,

c) 200 zł za 12 miesięcy

Dodać należy, że wykupienie abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w strefie.

Opłaty abonamentowe nie mogą być realizowane na ulicach zamkniętych dla ruchu, czyli: ul. Cechowej, Bankowej, Krótkiej, Myśliboja, Szewskiej, Podmurnej, części Staroszkolnej i Szpitalnej.

Zgodnie z w/w uchwałą ustalono zwolnienie z wnoszenia opłaty parkingowej dla:

a) pojazdów służbowych urzędów i jednostek organizacyjnych Miasta Chojnice, Gminy Chojnice i Powiatu Chojnice,

b) pojazdów Zakładu Energetycznego, Wodociągów, Gazowni usuwających awarie w pasie drogowym;

c) dla posiadaczy kart parkingowych w miejscach oznaczonych tabliczką T-29.

Ważne:

Należy podkreślić, że nieodpłatne parkowanie pojazdu przysługuje tylko w miejscach oznaczonych tabliczką T-29. W pozostałych przypadkach np. gdy miejsca oznaczone tabliczką T-29 są zajęte, należy uiścić opłatę na ogólnych warunkach.

Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych. Otrzymany dowód wniesienia opłaty tzw. bilet parkingowy należy umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie z zewnątrz.

Bilet

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości (parkowanie pojazdem w I strefie z biletem na II strefę), parkowanie na miejscu wyznaczonym (koperta) przez osobę nieuprawnioną, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do wysokości 17 zł, jeżeli zostanie uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnicach lub na wskazane w zawiadomieniu konto bankowe w dniu wystawienia zawiadomienia o jej nałożeniu lub w najbliższy dniu roboczym po tym dniu.
Opłatę dodatkową uiścić można w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Chojnicach. W przypadku gdy nie opłacimy opłaty dodatkowej możemy narazić się na dodatkowe koszty, gdyż opłaty te będą ściągane w drodze egzekucji administracyjnej.

Możliwe jest wnoszenie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania mobilnie, za pomocą usługi mobiParking. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Mapa strefy płatnego parkowania

SPP Chojnice

 

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu w „STREFĘ CENTRUM”