Pliki cookies, dane osobowe – RODO

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW “COOKIES”

 1. Strona Straży Miejskiej w Chojnicach nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies,
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, z którego łączy się on z Internetem. Pliki te pozwalają dostosować stronę do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa,
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk odwiedzin serwisu,
  2. wyświetlania treści multimedialnych,
 4. W ramach serwisu stosowane są  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) pliki cookies
  1. „sesyjne” pliki cookies są tymczasowo przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub ręcznego usuniecia plików cookies w przeglądarce,
  2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Domyślnie większość przeglądarek internetowych dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika,
 6. Użytkownicy serwisu mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
 7. Straży Miejskiej w Chojnicach informuje, że zablokowanie plików cookies może spowodować wyłączenie niektórych funkcji dostępnych na stronie.

DANE OSOBOWE – RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice jest Gmina Miejska Chojnice reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chojnice.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Straży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie w Chojnicach za pomocą adresu iod@miastochojnice.pl

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Chojnice – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Straży Miejskiej w Chojnicach;
b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Straż Miejską w Chojnicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami, do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO, będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Chojnicach, ul. Dworcowa 27 reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej, zwanego dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Eliza Szczesna, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Straż Miejska w Chojnicach realizując ustawowe zadania może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, a są uzyskane: w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia; z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego.
 3. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

– prawo do usunięcia danych – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny     

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Chojnicach, ul. Dworcowa 27 reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej, zwanego dalej Administratorem. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Eliza Szczesna, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dni 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż miejską.
  4. Przez prowadzenie systemu monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku publicznego, utrwalenia dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
  5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, z wyłączenie nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Straży Miejskiej w Chojnicach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan:

  – prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

  – prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

                                                           Komendant Straży Miejskiej