Prawo lokalne

Przepisy prawa lokalnego

Przepisy 2

 1. Uchwała Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 2. Uchwała Nr XXI/225/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów,
 3. Uchwała Nr XXVII/311/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
 5. Uchwała Nr XXI.223.16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Uchwała Nr III/39/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 7. Uchwała Nr XXXV/420/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnic,
 8. Uchwała Nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 9. Uchwała Nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 10. Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei MODRAK,
 11. Uchwała Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.
 12. Uchwała Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice,
 13. Uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. o utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice,
 14. Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019,
 15. Regulamin funkcjonowania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. dla mieszkańców miasta Chojnice,
 16. Regulaminu użytkowania skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22.10.2015 r.,
 17. Regulamin korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Chojnic z dnia 11.05.2016 r.
 18. Regulamin targowisk – Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26.07.2012 r.