Prawo lokalne

Przepisy prawa lokalnego

Przepisy 2

 1. Uchwała Nr XX/270/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 2. Uchwała Nr XX/271/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. Uchwała Nr XXV/349/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. Uchwała Nr XXV/360/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 5. Uchwała Nr XXI.223.16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Uchwała Nr III/39/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 7. Uchwała Nr XXXV/420/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnic,
 8. Uchwała Nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 9. Uchwała Nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach,
 10. Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei MODRAK,
 11. Uchwała Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.
 12. Uchwała Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice,
 13. Uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/06 z dnia 18 maja 2006 r. o utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice,
 14. Uchwała Nr XXV/348/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019,
 15. Uchwała Nr XV/199/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.
 16. Regulamin funkcjonowania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. dla mieszkańców miasta Chojnice,
 17. Regulaminu użytkowania skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22.10.2015 r.,
 18. Regulamin korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach – Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Chojnic z dnia 11.05.2016 r.
 19. Regulamin targowisk – Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26.07.2012 r.