Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.strazmiejskachojnice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29

Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np. filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • na stronie znajdują się nieużywane elementy HTML,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak breadcrumbs.

Treści wyłączone z oceny:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia oświadczenia: 2022-02-27Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: adres poczty elektronicznej sm@miastochojnice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Chojnicach (Straż Miejska), Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Stary Rynek i ul. Pocztowej oznaczone literami A i B. Do wejścia A prowadzą schody. Przy wejściu B jest zjazd do windy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście B.
 • Przy wejściu B jest umieszczony dzwonek.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B na parterze.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest skrzydło główne urzędu poprzez windę.
 • Do skrzydła bocznego nie ma możliwości dostępu dla wózków. W razie potrzeby pracownik ze skrzydła bocznego zejdzie do interesanta do biura podawczego.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 przy klatce schodowej.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Obsługa osób głuchoniemych

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 • w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
 • w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523972194,
 • w formie mailowej na adres worganizacyjny@miastochojnice.pl
 • poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu +48 664 012 869

Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.