Strefa płatnego parkowania

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Chojnicach.

IMG_2418
Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania (SPP) w Chojnicach reguluje Uchwała Nr XXII/170/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.


Za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za postój w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rada Miejska uchwaliła dwie strefy, w których obowiązują różne stawki opłat za parkowanie pojazdu.

Parkomat Bazylika

I strefa obejmuje swym zasięgiem: ul. Bankową, ul. Cechową, ul. Gimnazjalną, ul. Kościuszki, Plac Kościelny, ul. Krętą, ul. Krótką, ul. Koszarową, ul. Młyńską, ul. Myśliboja, ul. Podmurną, ul. Podgórną, Stary Rynek, ul. Staroszkolną, ul. 31 Stycznia na odcinku od ul. Cechowej do ul. Szerokiej, parking przy ul. Spichrzowej, ul. Szewską, ul. Sukienników parking od ul. Krętej do ul. Kościuszki, ul. Pocztową, ul. Spichrzową i ul. Nowe Miasto z parkingami, ul. Jeziorną, ul. Szpitalną, Plac Jagielloński oba parkingi, ul. Strzelecką na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego;

Opłaty jednorazowe za postój pojazdu w I strefie wynoszą:

a) 1,50 zł do pół godziny postoju,

b) 3,00 zł do jednej godziny postoju,

c) 3,50 zł za rozpoczętą drugą godzinę postoju,

d) 4,00 zł za rozpoczętą trzecią godzinę postoju,

e) 3,00 zł za rozpoczętą czwartą godzinę postoju i każdą następną;

Wprowadzono możliwość opłacenia abonamentu za postój pojazdów samochodowych w SPP dla:

1) osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;

2) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;

3) osoby fizycznej, której miejsce pracy położone jest na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;

4) osoby prawnej mającej siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;

5) osoby fizycznej zamieszkałej na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP.

Opłaty abonamentowe w I strefie wynoszą:

a) 100 zł za 1 miesiąc – (dla mieszkańców SPP – 50 zł),

b) 500 zł za 6 miesięcy – (dla mieszkańców SPP – 300 zł),

c) 900 zł za 12 miesięcy – (dla mieszkańców SPP – 500 zł),

IMG_2410

II strefa obejmuje swym zasięgiem: ul. Mickiewicza do ul. Okrężnej wraz z parkingiem, ul. Okrężną, Plac Emsdetten, parkingi na Placu Piastowskim, parking przy skrzyżowaniu ulic Sukienników i Parkowej (od strony Parku 1000-lecia).

Opłaty jednorazowe za postój pojazdu w II strefie wynoszą:

a) 1,00 zł do pół godziny postoju,

b) 2,00 zł do jednej godziny postoju,

c) 2,40 zł za rozpoczętą drugą godzinę postoju,

d) 2,60 zł za rozpoczętą trzecią godzinę postoju,

e) 2,00 zł za rozpoczętą czwartą godzinę postoju i każdą następną

Opłaty abonamentowe w II strefie wynoszą:

a) 50 zł za 1 miesiąc – (dla mieszkańców SPP – 30 zł),

b) 200 zł za 6 miesięcy – (dla mieszkańców SPP – 120 zł),

c) 400 zł za 12 miesięcy – (dla mieszkańców SPP – 250 zł),

Dodać należy, że wykupienie abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w strefie.

Opłaty abonamentowe nie mogą być realizowane na ulicach zamkniętych dla ruchu, czyli: ul. Cechowej, Bankowej, Krótkiej, Myśliboja, Szewskiej, Podmurnej, części Staroszkolnej i Szpitalnej.

Zgodnie z w/w uchwałą ustalono zwolnienie z wnoszenia opłaty postojowej dla:

a) pojazdów służbowych urzędów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Chojnice i Powiatu Chojnice,

b) dla posiadaczy kart parkingowych w miejscach oznaczonych tabliczką T-29.

Ważne:

Należy podkreślić, że nieodpłatne parkowanie pojazdu przysługuje tylko w miejscach oznaczonych tabliczką T-29. W pozostałych przypadkach np. gdy miejsca oznaczone tabliczką T-29 są zajęte, należy uiścić opłatę na ogólnych warunkach.

Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkometrach zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych, lub poprzez dostępny system płatności mobilnej. Otrzymany dowód wniesienia opłaty tzw. bilet parkingowy należy umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie z zewnątrz.

Bilet

Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości (parkowanie pojazdem w I strefie z biletem na II strefę), parkowanie na miejscu wyznaczonym (koperta) przez osobę nieuprawnioną, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do wysokości 35 zł, jeżeli zostanie uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnicach lub na wskazane w zawiadomieniu konto bankowe w dniu wystawienia zawiadomienia o jej nałożeniu lub w najbliższy dniu roboczym po tym dniu.
Opłatę dodatkową uiścić można w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Chojnicach. W przypadku gdy nie opłacimy opłaty dodatkowej możemy narazić się na dodatkowe koszty, gdyż opłaty te będą ściągane w drodze egzekucji administracyjnej.

Możliwe jest wnoszenie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania mobilnie, za pomocą usługi mobiParking. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Szczegółowe zasady funkcjonowania SPP zawarte są w wymienionej wyżej uchwale.

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu w “STREFĘ CENTRUM”