Miejski konkurs plastyczny.

pies

 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

NA PLAKAT i FILM

„MÓJ PIES, MOJA RADOŚĆ I NIE TYLKO”

CZYLI SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE

Organizatorzy:

Straż Miejska w Chojnicach
Chojnickie Centrum Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach

CEL KONKURSU:

Od uczestników konkursu organizator oczekuje prac związanych tematycznie z problemem opieki właściciela nad psem w miejscach publicznych, a w szczególności sprzątania po nim. Związane to jest z powszechnym problemem zanieczyszczania miejsc publicznych przez nasze pupile. Celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze czworonogi oraz uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości w miejscu publicznym.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

– szkoły podstawowe (klasy I-III, IV-VI)
– gimnazjum
– szkoły ponadgimnazjalne

PLAKAT

Technika wykonania dowolna (płaska)
Format pracy A3 lub A2

FILM

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 1 minutę.
Mogą to być np. animacje, dokumenty, filmy eksperymentalne.
Film może być nakręcony dowolnym sprzętem, np. kamerą, aparatem cyfrowym,telefonem komórkowym.
Przesyłane filmy powinny być stworzone w jednym z formatów: wmv, mp4, avi, nagrane na płycie CD lub DVD.

ZASADY KONKURSU:

Każdy uczestnik przesyła jedną pracę plastyczną lub jeden film.
Plakaty i filmy nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
Każda praca powinna zawierać: Imię i nazwisko autora pracy, telefon, adres szkoły, placówki kulturalno-oświatowej, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

TERMIN:

Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 31 maja 2016 roku na adres:

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY, UL. SWAROŻYCA 1, 89-600 CHOJNICE

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według podanych kryteriów:
poprawność merytoryczna, oryginalność i pomysłowość, kolorystyka, celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu, ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu ustalone przez komisję są niepodważalne.

O dokładnym terminie podsumowania konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody oraz dyplomy.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu

  1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej.
  2. Uczestnik gwarantuje, że do pracy przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej dla własnych celów reklamowych i marketingowych.
  4. W chwili przesłania pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z niej przez organizatora.
  5. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.2015.2135 t.j.).