Zasady wydawania i korzystania z kart parkingowych

karta_parkingowa_nowa_priv_awers

I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową został przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Dla Chojnic jest to: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30;
tel.: 52 33 44 488

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł . Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, straciły ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo, na stałe lub na czas nieokreślony, utraciły swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.  Takimi kartami nie można się już posługiwać.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

III. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

IV. Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Awers

Bez tytułu

 

Rewers

2

V. Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wzór karty parkingowej dla placówek

Awers

3

Rewers

4

VI. Uprawnienia niepełnosprawnych kierowców

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do następujących znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju:

B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach”,

B-3 „ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,

B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,

B-4 „ zakaz wjazdu motocykli”,

B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,

B-35 „zakaz postoju”

B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,

B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,

B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

znaki dla inwalidy

Uprawnienia niepełnosprawnych kierowców

Uprawnienie to przysługuje również kierującemu pojazdem przewożącemu osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracownikom placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją   osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnych kierowców
w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Chojnice

Zgodnie § 3 pkt. 7 ppkt. 3 Uchwały NR XVII/191/12 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ustala się zerowe stawki opłat dla posiadaczy kart parkingowych w miejscach oznaczonych tabliczką T-29.

Ważne: Należy podkreślić, że nieodpłatne parkowanie pojazdu przysługuje tylko w miejscach oznaczonych tabliczką T-29. W pozostałych przypadkach np. gdy miejsca oznaczone tabliczką T-29 są zajęte, należy uiścić opłatę na ogólnych warunkach.

VII. Przepisy dodatkowe

– została wprowadzona kara w wysokości do 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową. (np. używają karty osoby która po jej wystawieniu zmarła)

– został wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:
– 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
– 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
– 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
– 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.