Zmiany przepisów dotyczące wszystkich uczestników ruchu.

Przełom maja i czerwca to okres, w którym zaczynają obowiązywać nowe przepisy wprowadzone poprzez dwie nowelizacje Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany, które obowiązują od 20 maja 2021 roku, wprowadziły m.in.  trzy nowe definicje: “hulajnogę elektryczną”, “urządzenie wspomagające ruch”, oraz “urządzenie transportu osobistego”.

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów.

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego dozwolone jest wyjątkowo, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieciom w wieku do 10 lat zabraniać się będzie kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dozwolone jest kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, tylko w strefie zamieszkania ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest zobowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest zobowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Przekraczając jezdnię osoba korzystająca z urządzeń wspomagających ruch musi zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Obowiązki osoby poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch:

  • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
  • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
  • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
  • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
  • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Zabrania się poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, czepiania się pojazdów oraz poruszania się tyłem.

Kierujący pojazdem, w momencie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch musi zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, jest obowiązany ustąpić miejsca nie tylko rowerzyście, ale również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego.

Zmiany wchodzące w życie od 1 czerwca 2021 roku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym oraz wprowadzenie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, jak również znajdujący się na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Nadal zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz poza pewnymi wyjątkami, korzystać z przejścia dla pieszych.

Zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa.

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania. Np. jeśli na danym odcinku drogi dopuszczalna prędkość wynosi 120 km/h, to minimalny odstęp między pojazdem wynosi 60m.

Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosić będzie 50 km/h – bez względu na porę dnia i nocy.