Holowanie pojazdu

HOLOWANIE POJAZDU POZOSTAWIONEGO WBREW ZAKAZOWI NA JEDNEJ Z DRÓG NA TERENIE MIASTA

W dniu 7 marca br., strażnicy Straży Miejskiej w Chojnicach interweniowali na jednej z ulic na terenie miasta, gdzie doszło do pozostawienia pojazdu w zatoczce, wbrew zakazom wynikającym ze znaków drogowych. Z okoliczności zgłoszenia wynikało, iż pojazd mógł od jakiegoś czasu nie być używany przez jego właściciela.  Zgodnie z przepisami, pojazd odholowano na parking, gdzie będzie oczekiwał na odebranie go przez osobę uprawnioną. W przypadku nie odebrania pojazdu, po 6 miesiącach, przejdzie z mocy ustawy, na własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Właścicielowi, oprócz opłat administracyjnych związanych z holowaniem pojazdu, grożą konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów art. 92 par. 1  Kodeksu Wykroczeń.

(wyciąg z Ustawy prawo o ruchu drogowym)

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

……

Art. 130a.1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;